Sažeci

UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažetke molimo pisati isključivo na engleskom jeziku. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster). Prihvaćeni sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka.

Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja kongresnoj agenciji, Conventus Credo, i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.

 

Upute za pisanje sažetaka

 • sažetak molimo pisati na engleskom jeziku
 • opseg sažetka: do 350 riječi
 • maksimalno 10 koautora
 • tekst sažetka: ciljevi, materijali i metode, rezultati i zaključak
 • originalni sažeci neće biti lektorirani, za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
 • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen
 • prihvaćeni sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka

 

Upute za slanje sažetaka

Sažetak molimo poslati isključivo putem online obrasca koji je dostupan ovdje.

Molimo da pratite upute za slanje sažetaka korak po korak. Molimo da ne šaljete više kopija istog sažetka.

Dobit ćete potvrdu da je Vaš sažetak prosljeđen na ocjenu zajedno s brojem sažetka koji će mu biti dodijeljen. Molimo da sačuvate taj broj i pozovete se na njega u korespodenciji vezanoj uz sažetak.

Rok za slanje sažetaka: 25. kolovoza 2019.

 

UPUTE ZA PREDAVAČE

 

Usmena izlaganja

 • pozvani predavači: 20 minuta
 • usmena izlaganja: 10 minuta
 • panel diskusija: 20 minuta poslije svake sekcije
 • predavači se mole da se pridržavaju vremena određenog za usmena predavanja jer će nakon isteka istog prezentacija biti elektronski prekinuta
 • predavači se mole da radi provjere ispravnosti medij s predavanjem predaju tehničaru Kongresne agencije najmanje 1 sat prijepredviđenog termina za prezentaciju u kongresnoj dvorani
 • jezik za usmena izlaganja: engleski
 • jezik za prezentacije: engleski
 • preporuke:
  • izbjegavajte pisati velikim slovima
  • izbjegavajte pisati crvenim slovima
  • izbjegavajte pune rečenice, natuknice su dovoljne (4-5 po slideu)
  • broj slideova: 1-2 po minuti

 

Upute za izradu prezentacija

 • prezentacije molimo pisati na engleskom
 • na Kongresu će se koristiti PC računala. Prezentacije trebaju biti pripremljene u Microsoft PowerPoint (PPT) programu
 • format dokumenta: operativni sustavi koji će se koristiti na Kongresu su Microsoft Office 2013 i Windows 7. Dopušteni formati su: .ppt i .pptx
 • video zapisi: video zapise je potrebno komprimirati. Postoji mnogo formata i kodeka, no preporučamo .mp4 video – H.264 video i AAC audio (MPEG-4 AVC) formate. Ostali formati koji se mogu koristiti: .mpg, .wmv i .avi
 • ukoliko PowerPoint prezentacija sadrži i video, molimo provjerite ju u kongresnoj dvorani gdje ćete održati predavanje za vrijeme stanke prije Vaše sekcije
 • predavači se mole da radi provjere ispravnosti medij s predavanjem predaju tehničaru Kongresne agencije najmanje 1 sat prije predviđenog termina za prezentaciju u kongresnoj dvorani
 • predavači se mole da bilo kakve posebne naputke vezane uz prezentacije daju tehničkom osoblju pri predaji prezentacije, ne za vrijeme predavanja

 

POSTERI

 

 • svi posteri bit će prikazani u elektroničkom obliku (e-posteri) na monitorima
 • e-postere molimo izraditi na engleskom jeziku
 • oblik prezentacije je PDF dokument dimenzije 900 x 1600 piksela (okomiti format), veličina datoteke mora biti manja od 20 MB
 • e-poster mora sadržavati samo JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera
 • prezentacije e-postera u navedenom obliku treba poslati najkasnije do 01. listopada 2019. na adresu e-pošte danijela@conventuscredo.hr
 • e-posteri poslani nakon navedenog datuma neće biti prihvaćeni za prezentaciju, osim u obliku sažetka u Knjizi sažetaka
 • za sva pitanja tehničke podrške oko izrade e-postera navedenog formata molimo obratite se na istu adresu e-pošte
 • preporuke:
  – izbjegavajte sjenčanje, podcrtavanje i miješanje različitih tipova slova
  – izbjegavajte velika slova
  – molimo ne koristite fontove manje veličine od 10 pt
  – molimo koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times New Roman)

 

Nagrada za najbolji poster

Ocjenjivački sud će nagraditi autora najboljeg postera. Više informacije će biti dostupno uskoro.

 

Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez uplaćene kotizacije (osim pozvanih predavača).